Sie 19, 2013

Opublikowany by w Zasady | 0 Comments

Zasada decentralizacji

Zasada decentralizacji

Zasada decentralizacji władzy publicznej zawarta jest w art. 15 ust. 1 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku: „Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje decentralizację władzy publicznej”. Decentralizacja administracji przejawia się w sposobności sprawowania procedur administracji publicznej nie jedynie przez administrację rządową, ale także przez samodzielne podmioty (samorządy), których istnienie i zakres funkcjonowania określa ustawa. Decentralizacja administracji oznacza wykonywanie zadań publicznych własnymi siłami (w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność), czego przejawem jest posiadanie podmiotowości publiczno – prawnej (niezależnej od państwa) oraz dodatkowo osobowości prawnej (umożliwiającej samodzielne występowanie w stosunkach cywilno – prawnych).
Na mocy zasady samodzielności samorząd we własnym zakresie realizuje przekazane mu zadania publiczne: osobiste i zlecone, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w granicach obowiązującego prawa

Comments are closed.