Maj 14, 2013

Opublikowany by w Angielski, Metody nauczania, Porady, Szybkie uczenie się, Techniki, Tłumaczenia | 0 Comments

Wydanie wyroku na rozprawie

Wydanie wyroku na rozprawie

Jak doskonale wszyscy zdają sobie sprawę, po zakończeniu rozprawy, sąd udaje się na naradę a następnie niezwłocznie wydaje wyrok. Ogłoszenie wyroku można odroczyć ale tylko na czas nie przekraczający 7 dni. Co jednak powinno znaleźć się w każdym wyroku i jak wygląda jego ogłoszenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, każdy wyrok jest ogłaszany jawnie. Podczas jego odczytywania wszyscy obecni muszą wstać. Nie dotyczy to oczywiście sądu. Wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej powinien zawierać oznaczenie sądu, który go wydaje a także oznaczenie sędziów, ławników, protokolanta, oskarżyciela. Ponadto konieczne jest wskazanie miejsca i daty rozpoznawania sprawy i wydania wyroku. Następnym elementem, który powinien znaleźć się w wyroku jest wskazanie tożsamości oskarżonego oraz kwalifikacji prawnej czynu wraz z jego opisem. Po wskazaniu tych wszystkich informacji, następny element to rozstrzygnięcie sądu oraz wskazanie przepisów, jakich sąd użył by wydać wyrok. Oczywistą sprawą jest, że wyrok zawiera również decyzje sądu co do kary lub jej braku. Każdy wyrok musi być podpisany i ogłoszony publicznie. Jeśli wyrok ogłaszany jest nie podczas rozprawy, konieczne jest udostępnienie go publicznie. Dzieje się to poprzez złożenie odpisu wyroku na czas 7 dni w sekretariacie sądu. Oczywiście należy wówczas o tym poinformować, czyniąc wzmiankę w protokole posiedzenia. Możliwe jest złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku i doręczenie go. Jest na to termin 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Wniosek taki składa się na piśmie. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli sprawa rozpatrywana na rozprawie była wyjątkowo zawiła sąd może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. Uzasadnienie powinno wskazywać fakty jakie sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.

Comments are closed.