Mar 8, 2016

Opublikowany by w Bez kategorii | 0 Comments

Nauczyciel

Nauczyciel

Bycie nauczycielem jest marzeniem wielu młodych ludzi, którzy posiadają osobiste predyspozycje i chcą zdobyć kompetencje, by wykonywać ten piękny zawód. Nauczyciel, by móc uczyć musi posiać odpowiednie kierunkowe wyższe wykształcenie, oraz przygotowanie pedagogiczne. Do zawodu przyszły nauczyciel przygotowuje się poprzez ukończenie uczelni pedagogicznej, w której pracują kompetentne osoby przekazując wiedzę z różnych dziedzin. Nauka na wyższej uczelni trwa pięć lat (licencjat i studia magisterskie uzupełniające, bądź studia pięcioletnie łączne). Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określa system norm prawnych. O uznanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela na terenie naszego kraju mogą ubiegać się także osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nauczyciel jest pracownikiem oświaty i dlatego obowiązuje go Karta Nauczyciela. Jest to ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Zawód nauczyciela regulowany jest w dwóch odrębnych aktach prawnych. Jednym jest Karta Nauczyciela i obejmuje: szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo gimnazjalne i szkolnictwo ponadgimnazjalne. W szkolnictwie wyższym dotyczy to ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Czym są lekcje ? Lekcja jest jednostką dydaktyczną, czyli organizacyjną formą nauczania. Jej zadaniem jest pełnienie funkcji: poznawczej, kształcącej i wychowawczej. W Polsce lekcja trwa 45 minut, a rozpoczęcie następnej lekcji musi być poprzedzone przerwą międzylekcyjną. Taki podział stosowany jest w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Comments are closed.