Lis 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych

Nietrudno jest o wniosek, że obecnie, nie tylko w naszym kraju, niezwykle ciężko jest ubiegać się o jakąkolwiek nieźle płatną pracę czy tym bardziej wspinać się na kolejne szczeble swojej kariery, nie posługując się płynnie choćby jednym językiem obcym. Nawet gdy nie starasz się o stanowisko, które w bezpośrednio jest związane z kompetencjami językowymi, to i tak pracodawcy często o wiele przychylniej patrzą na podania kandydatów, którzy znają języki obce choćby w stopniu podstawowym. Jednym z głównych powodów takiego podejścia jest z pewnością postępująca globalizacja, a także coraz łatwiejsze i tańsze podróżowanie. W naszym kraju jesteśmy tego świadkami choćby w Krakowie lub Warszawie. W tych miastach na każdym kroku można zetknąć się z mową Szekspira czy Goethego.

Tak widoczny wzrost znaczenia języka francuskiego, angielskiego czy niemieckiego na całym świecie wymusza na nas, aby już edukacja wczesnoszkolna była nastawiona na nauczanie przynajmniej dwóch czy trzech języków obcych. Wszystko po to, żeby dzieci w późniejszych latach edukacji znacznie szybciej potrafiły przyswajać sobie nowe wyrażenia i były w stanie w miarę płynny sposób mówić po angielsku czy niemiecku.

Prawdziwe oblężenie przez żądnych wiedzy Polaków przeżywają również różnego rodzaju szkoły językowe. Przy tej okazji wielu z nas przekonuje się także o tym, że wartościowa wiedza niestety kosztuje bardzo słono. Kursy w dobrej szkole językowej potrafią rzeczywiście mocno odchudzić portfel, jednak mimo to nie warto szukać oszczędności akurat na nauce języka. Tym bardziej, że takie zajęcia nierzadko są prowadzone przez tak zwanych native speakerów, którzy dają nam pewność, że poznamy dany język naprawdę dobrze.

Więcej
Lis 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

A może język hiszpański?

A może język hiszpański?

Edukacja to dzisiaj bez wątpienia klucz do sukcesu. Jednak coraz częściej to nie ukończone renomowane szkoły czy prestiżowe uczelnie gwarantują zdobycie dobrej posady, lecz przeróżne dodatkowe umiejętności, wśród których prym bez wątpienia wiodą języki obce. Każda osoba, chcąca uzyskać dobrze płatną i ciekawą pracę powinna umieć obowiązkowo język angielski oraz chociaż jeden inny język. Jaki? Może hiszpański?…
Język hiszpański jest językiem urzędowym nie tylko w Hiszpanii, lecz również w większości krajów Ameryki Południowej oraz Środkowej. Razem z językami: francuskim, włoskim, portugalskim i kilkoma innymi należy on do rodziny języków romańskich.
Kto powinien się nauczyć języka hiszpańskiego? Przede wszystkim osoby pracujące w firmach, które współpracują albo często komunikują się z Ameryką Południową. Następnie znajomość języka hiszpańskiego będzie niewątpliwie dużym atutem dla osób zajmujących się szeroko pojętym handlem. Warto także, aby osoby zajmujące się nauką tańców latynoamerykańskich także opanowały podstawy hiszpańskiego. Oczywiście należy nadmienić, że wiedza o Hiszpanii oraz Ameryce Południowej także jest ważna- urozmaici i ułatwi nam naukę języka obcego. Co ciekawe- dzisiaj coraz więcej konferencji medycznych jest prowadzonych w języku hiszpańskim.
Czy język hiszpański jest trudny? Na szczęście nie. Co prawda na ogół nie jest postrzegany jako tak łatwy język, jak włoski, niemniej jednak dla nas wymowa oraz zrozumienie zasad gramatyki są dość proste.
Jak się uczyć? Oczywiście oprócz kursu albo prywatnych zajęć należy codziennie starać się szlifować język- wysłuchać chociaż 15 minut wiadomości, przetłumaczyć jedną piosenkę albo przeczytać jedną stronę książki – ale codziennie! W nauce języków obcych bowiem zdecydowanie najważniejsza jest motywacja oraz wytrwałość!

Więcej
Cze 20, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Jak przebiegają rozprawy sądowe?

Jak przebiegają rozprawy sądowe?

Z pewnością każdy z nas w swoim życiu spotka się z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Warto chociaż mniej więcej zaznajomić się z zasadami jego działania a wtedy przekonamy się, że nie taki diabeł straszny. Na pewno wszyscy słyszeli kiedyś, czy to w telewizji czy też od znajomych lub rodziny, że odbyła się rozprawa w jakiejś sprawie, że ktoś został na rozprawie skazany. Kiedy jednak zapytamy czym właściwie są rozprawy sądowe i jak przebiegają, niewielu potrafi poprawnie odpowiedzieć. Rozprawą sądową nazywamy publiczne posiedzenie sądu, które wyznacza się w celu rozpoznania konkretnej sprawy i rozstrzygnięcia jej. Jest podejmowana w trakcie konkretnej sesji sądowej. Każdą rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy. Przewodniczący sprawdza następnie czy wszyscy wezwani stawili się w sądzie i czy nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające przeprowadzenie rozprawy. Po sprawdzeniu obecności, świadkowie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i oczekiwanie na wezwanie na korytarzu. Następnym krokiem jest odczytanie przez prokuratora aktu oskarżenia oraz pytanie oskarżonego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy zamierza składać wyjaśnienia. Oskarżony ma prawo odmówić składania zeznań, jeśli jednak zechce zabrać głos, w tym momencie wysłuchamy jego wersji wydarzeń. W następnej kolejności przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, przewodniczący zamyka przewód sądowy i udziela głosu stronom. Następnie sąd przekazuje zainteresowanym kiedy odbędzie się odczytanie wyroku i udaje się na naradę, która jest tajna. Aż do samego wydania wyroku sąd może w każdej chwili wznowić przewód sądowy a co za tym idzie, udzielić głosu stronom. Samo ogłoszenie wyroku jest jawne. Wyrok sądu powinien zawierać między innymi nazwę sądu, który go wydał, datę i miejsce przeprowadzania rozprawy, tożsamość oskarżonego, opis sprawy, samo rozstrzygnięcie i przepisy, które zastosowano.

Więcej
Maj 25, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Tłumaczenia techniczne – na czym one polegają?

Tłumaczenia techniczne – na czym one polegają?

Tłumaczenie techniczne różni się od standardowego trudnością, gdyż tutaj mamy bardzo mało wyrazów mowy potocznej, za to bardzo dużo jest określeń technicznych, co może sprawiać trudności w tłumaczeniu, gdyż nieraz te wyrazy można przetłumaczyć na kilka różnych sposobów. Dlatego też trzeba się poniekąd wczuć w danego specjalistę, który będzie to czytał i przetłumaczyć najlepiej jak się tylko da. Przeważnie tłumaczenia techniczne dotyczą zagadnień informatycznych, ekonomicznych czy też na przykład prawniczych, gdzie występuje owe trudne do tłumaczenia słownictwo. Jeśli mówimy o podejściu do tłumaczeń tego typu tekstów, to przypomina ono raczej chaotyczną krzątaninę, ponieważ nie ma tutaj tak ułożonego porządku jak przy innym typie tekstów. Często trzeba głęboko wnikać w cały kontekst, aby zrozumieć, o jaki konkretnie przekaz chodzi i przetłumaczyć go w odpowiedni sposób. To wszystko jednak prowadzi do oddania naprawdę dobrego tłumaczenia do rak klienta, który przecież właśnie tego oczekuje i za to płaci

Więcej
Maj 14, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Zasady przeprowadzania rozprawy

Zasady przeprowadzania rozprawy

Istnieje kilka zasad, zgodnie z którymi przeprowadzane są rozprawy sądowe. Te najważniejsze to przede wszystkim zasada jawności powstępowania, co oznacza, że dozwolona jest obecność publiczności (z kilkoma wyjątkami); zasada bezpośredniości, polegająca na tym, że sąd bezpośrednio zapoznaje się z dowodami, przesłuchuje świadków, przeprowadza oględziny; zasada ustności, oznacza, że postępowanie nie odbywa się za pośrednictwem dokumentów ale przez wypowiedzi zainteresowanych osób oraz zasada równości stron, polegająca na tym, że obie strony mają prawo do zgłaszania wniosków i żądań. Poza tymi podstawowymi, nadrzędnymi zasadami, sąd kieruje się podczas prowadzenia rozprawy także innymi. Jak już zostało wspomniane, rozprawy są jawne więc dozwolona jest obecność publiczności. Warto jednak pamiętać, że mimo to nie każdy może w rozprawie uczestniczyć. Ten przywilej przysługuje tylko osobom pełnoletnim, które nie są uzbrojone. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zezwolić na obecność na rozprawie osobom niepełnoletnim. Na salę rozpraw nie zostaną wpuszczone także osoby, których stan nie licuje z powagą sądu. Sąd może również wyłączyć jawność rozprawy. Wtedy na sali mogą być obecne jedynie osoby biorące udział w postępowaniu oraz po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego a także przez oskarżonego. Kolejną sprawą, o której warto zapamiętać jest to, że przesłuchanie świadka nie może odbywać się przy obecności innych świadków, którzy nie zostali jeszcze przesłuchani. Kolejną zasadą jest by wszyscy obecnie w trakcie trwania rozprawy wstawali, kiedy są wchodzi i opuszcza salę rozpraw. Należy wstać również, kiedy sąd zwraca się do nas bezpośrednio. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przewodniczący zwolni nas z tego obowiązku. Warto pamiętać o tych kilku zasadach a wizyta w sądzie nie będzie wówczas aż tak stresująca.

Więcej
Maj 14, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Wydanie wyroku na rozprawie

Wydanie wyroku na rozprawie

Jak doskonale wszyscy zdają sobie sprawę, po zakończeniu rozprawy, sąd udaje się na naradę a następnie niezwłocznie wydaje wyrok. Ogłoszenie wyroku można odroczyć ale tylko na czas nie przekraczający 7 dni. Co jednak powinno znaleźć się w każdym wyroku i jak wygląda jego ogłoszenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, każdy wyrok jest ogłaszany jawnie. Podczas jego odczytywania wszyscy obecni muszą wstać. Nie dotyczy to oczywiście sądu. Wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej powinien zawierać oznaczenie sądu, który go wydaje a także oznaczenie sędziów, ławników, protokolanta, oskarżyciela. Ponadto konieczne jest wskazanie miejsca i daty rozpoznawania sprawy i wydania wyroku. Następnym elementem, który powinien znaleźć się w wyroku jest wskazanie tożsamości oskarżonego oraz kwalifikacji prawnej czynu wraz z jego opisem. Po wskazaniu tych wszystkich informacji, następny element to rozstrzygnięcie sądu oraz wskazanie przepisów, jakich sąd użył by wydać wyrok. Oczywistą sprawą jest, że wyrok zawiera również decyzje sądu co do kary lub jej braku. Każdy wyrok musi być podpisany i ogłoszony publicznie. Jeśli wyrok ogłaszany jest nie podczas rozprawy, konieczne jest udostępnienie go publicznie. Dzieje się to poprzez złożenie odpisu wyroku na czas 7 dni w sekretariacie sądu. Oczywiście należy wówczas o tym poinformować, czyniąc wzmiankę w protokole posiedzenia. Możliwe jest złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku i doręczenie go. Jest na to termin 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Wniosek taki składa się na piśmie. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli sprawa rozpatrywana na rozprawie była wyjątkowo zawiła sąd może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. Uzasadnienie powinno wskazywać fakty jakie sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.

Więcej