Maj 25, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Tłumaczenia techniczne – na czym one polegają?

Tłumaczenia techniczne – na czym one polegają?

Tłumaczenie techniczne różni się od standardowego trudnością, gdyż tutaj mamy bardzo mało wyrazów mowy potocznej, za to bardzo dużo jest określeń technicznych, co może sprawiać trudności w tłumaczeniu, gdyż nieraz te wyrazy można przetłumaczyć na kilka różnych sposobów. Dlatego też trzeba się poniekąd wczuć w danego specjalistę, który będzie to czytał i przetłumaczyć najlepiej jak się tylko da. Przeważnie tłumaczenia techniczne dotyczą zagadnień informatycznych, ekonomicznych czy też na przykład prawniczych, gdzie występuje owe trudne do tłumaczenia słownictwo. Jeśli mówimy o podejściu do tłumaczeń tego typu tekstów, to przypomina ono raczej chaotyczną krzątaninę, ponieważ nie ma tutaj tak ułożonego porządku jak przy innym typie tekstów. Często trzeba głęboko wnikać w cały kontekst, aby zrozumieć, o jaki konkretnie przekaz chodzi i przetłumaczyć go w odpowiedni sposób. To wszystko jednak prowadzi do oddania naprawdę dobrego tłumaczenia do rak klienta, który przecież właśnie tego oczekuje i za to płaci

Więcej
Maj 16, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Punkty uspokojenia

Punkty uspokojenia

Punkty uspokojenia’, które miały doprowadzić do ugody religijnej katolików i prawosławnych kosztem unitów; delegat na sejm konwokacyjny; uzyskał zapewnienia przywrócenia praw prawosławiu; stał się dla wszystkich gwarantem wprowadzenia tej umowy w życie;
w 1633 Kopińskiego ( Kopyścińskiego)- metropolitę Kijowa odsunięto od stanowiska, a jego miejsce zajął Piotr Mogiła, wyświęcony poprzez mołdawskiego metropolitę Syczawy; objął katedrę kijowską do tej pory należącą do unitów; ostra krytyka mnichów i szlachty- pamiętniki Joachima Jerlicza, szlachcica ruskiego, który Piotra oskarżał o kradzieże majątków klasztornych, niemniej jednak chwalił go za pobożność i wierność prawosławiu;
ograniczył władzę kościelną bractw i osób świeckich; wzmocnił tym samym rolę hierarchów; surowo przestrzegał prawa kanonicznego (nie zezwalał na wyświęcanie wdowców na biskupów); dbał o wykształcenie diakonów; rozbudowana administracja kościelna na wzór katolickiej; wizytował diecezje; nakazał biskupom wizytowanie parafii; walczył o założenie kolegium prawosławnego przy Ławrze Pieczerskiej, co wiązało się z konfliktem z bractwem kijowskim; szkoły brackiej natomiast nie zlikwidowano, wyłącznie ją zmodyfikowano; od dziś świeccy nie mieli na nią żadnego wpływu; była pod rządami metropolity, prowadzili ją duchowni;
liczne filie akademii kijowskiej, program nauczania był przejęty z kolegiów jezuickich, cechą prawosławną było nauczanie greki, języka starocerkiewnosłowiańskiego , a ponadto patrystyki wschodniej; pojawił się teatr co było sprzeczne z tradycją prawosławną, która teatr uznawała za obrzęd pogański; teatr realizował rolę propagandową- sztuki pisano w szkołach (stąd określenie teatr i sztuki szkolne), oparte na wątkach biblijnych, interpretacji rzymsko- katolickiej;
utworzono bractwo maryjne;

Więcej
Maj 14, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Zasady przeprowadzania rozprawy

Zasady przeprowadzania rozprawy

Istnieje kilka zasad, zgodnie z którymi przeprowadzane są rozprawy sądowe. Te najważniejsze to przede wszystkim zasada jawności powstępowania, co oznacza, że dozwolona jest obecność publiczności (z kilkoma wyjątkami); zasada bezpośredniości, polegająca na tym, że sąd bezpośrednio zapoznaje się z dowodami, przesłuchuje świadków, przeprowadza oględziny; zasada ustności, oznacza, że postępowanie nie odbywa się za pośrednictwem dokumentów ale przez wypowiedzi zainteresowanych osób oraz zasada równości stron, polegająca na tym, że obie strony mają prawo do zgłaszania wniosków i żądań. Poza tymi podstawowymi, nadrzędnymi zasadami, sąd kieruje się podczas prowadzenia rozprawy także innymi. Jak już zostało wspomniane, rozprawy są jawne więc dozwolona jest obecność publiczności. Warto jednak pamiętać, że mimo to nie każdy może w rozprawie uczestniczyć. Ten przywilej przysługuje tylko osobom pełnoletnim, które nie są uzbrojone. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zezwolić na obecność na rozprawie osobom niepełnoletnim. Na salę rozpraw nie zostaną wpuszczone także osoby, których stan nie licuje z powagą sądu. Sąd może również wyłączyć jawność rozprawy. Wtedy na sali mogą być obecne jedynie osoby biorące udział w postępowaniu oraz po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego a także przez oskarżonego. Kolejną sprawą, o której warto zapamiętać jest to, że przesłuchanie świadka nie może odbywać się przy obecności innych świadków, którzy nie zostali jeszcze przesłuchani. Kolejną zasadą jest by wszyscy obecnie w trakcie trwania rozprawy wstawali, kiedy są wchodzi i opuszcza salę rozpraw. Należy wstać również, kiedy sąd zwraca się do nas bezpośrednio. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przewodniczący zwolni nas z tego obowiązku. Warto pamiętać o tych kilku zasadach a wizyta w sądzie nie będzie wówczas aż tak stresująca.

Więcej
Maj 14, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Wydanie wyroku na rozprawie

Wydanie wyroku na rozprawie

Jak doskonale wszyscy zdają sobie sprawę, po zakończeniu rozprawy, sąd udaje się na naradę a następnie niezwłocznie wydaje wyrok. Ogłoszenie wyroku można odroczyć ale tylko na czas nie przekraczający 7 dni. Co jednak powinno znaleźć się w każdym wyroku i jak wygląda jego ogłoszenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, każdy wyrok jest ogłaszany jawnie. Podczas jego odczytywania wszyscy obecni muszą wstać. Nie dotyczy to oczywiście sądu. Wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej powinien zawierać oznaczenie sądu, który go wydaje a także oznaczenie sędziów, ławników, protokolanta, oskarżyciela. Ponadto konieczne jest wskazanie miejsca i daty rozpoznawania sprawy i wydania wyroku. Następnym elementem, który powinien znaleźć się w wyroku jest wskazanie tożsamości oskarżonego oraz kwalifikacji prawnej czynu wraz z jego opisem. Po wskazaniu tych wszystkich informacji, następny element to rozstrzygnięcie sądu oraz wskazanie przepisów, jakich sąd użył by wydać wyrok. Oczywistą sprawą jest, że wyrok zawiera również decyzje sądu co do kary lub jej braku. Każdy wyrok musi być podpisany i ogłoszony publicznie. Jeśli wyrok ogłaszany jest nie podczas rozprawy, konieczne jest udostępnienie go publicznie. Dzieje się to poprzez złożenie odpisu wyroku na czas 7 dni w sekretariacie sądu. Oczywiście należy wówczas o tym poinformować, czyniąc wzmiankę w protokole posiedzenia. Możliwe jest złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku i doręczenie go. Jest na to termin 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Wniosek taki składa się na piśmie. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli sprawa rozpatrywana na rozprawie była wyjątkowo zawiła sąd może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. Uzasadnienie powinno wskazywać fakty jakie sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.

Więcej
Maj 7, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Filolog – nie tylko polonista

Filolog – nie tylko polonista

Absolwent filologii bardzo wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z polonistą czyt. nauczycielem języka polskiego, W zasadzie nie powinno to w szczególny sposób dziwić, do niedawna w istocie zdecydowana większość filologów znajdowała zatrudnienie w szkole. Od jakiegoś czasu sytuacja ta zaczęła nieco się zmieniać. Przyczyniły się do tego sytuacja obecnego szkolnictwa oraz współczesny kształt rynku pracy. Wiele szkół zostało zamkniętych, wiele etatów zostało zredukowanych. Trudno jest więc tu mówić o jakichkolwiek nowych przyjęciach. Druga rzecz – rynek pracy w większym stopniu otwarł się na filologów. Filologia to bowiem nauka zajmująca się słowem. Sprawne operowanie słowem jest zaś potrzebne wielu innych zawodach niż tylko zawodzie nauczyciela języka polskiego. Z tego powodu bardzo wielu filologów znajduje zatrudnienie w rozmaitych mediach, prasie, radiu, telewizji, Internecie. Bynajmniej nie tylko w najbardziej poczytnych pismach, czy w głównym wydaniu wiadomości, ale też w lokalnych rozgłośniach radiowych, lokalnych stacjach telewizyjnych. Wielu z nich realizuje się również  woli dziennikarzy internetowych. Bardzo wielu filologów z uwagi na łatwość operowania słowem decyduje się także na pracę w reklamie. Tworzenie sloganów reklamowych czy pisanie scenariusza kampanii filmowych to bardzo często właśnie zadanie filologów. Filolog jest bardzo często zaangażowany również w różne działania o charakterze artystycznym, toteż współpracuje z kinem, teatrem, biblioteką, domami kultury czy ogniskami artystycznymi. Wielu z filologów znajduje zatrudnienie także w sektorze prywatnym, nie zawsze związanym z ich profesją, ale zawsze związanym ze sprawną komunikacją i tworzeniem pozytywnego wizerunku. Z tego powodu wielu filologów pracuje w działach PR różnych mniejszych i większych firm lub też zajmuje stanowisko rzecznika prasowego.

 

 

Więcej